تبلیغات
history,education,music - هویت ملی(نامه عمر به یزد گرد سوم ساسانی و پاسخ یزدگرد)

نامه عمر به یزد گرد سوم ساسانی و پاسخ یزدگرد سوم پس از جنگ قادسیه و پیش ازجنگ نهاوند


نامه عمر:از عمر بن الخطاب خلیفه مسلمین به یزدگرد سوم شاهنشاه پارس یزدگرد٬من آینده روشنی برای تو وملت تو نمی بینم مگر اینکه پیشنهاد مرا بپذیری و با من بیعت کنی.تو سابقا برنصف جهان حکم می راندی ولی اکنون که سپاهیان تو در خطوط مقدم شکست خورده اند وملت تو در حال فروپاشی است.من به تو راهی را پیشنهاد می کنم تا جانت را نجاتدهی.شروع کن به پرستش خدای واحد به یکتا پرستی٬به عبادت خدای یکتا که همه چیز رااو آفریده.ما برای تو وبرای تمام جهان پیام او را آورده ایم٬او که خدای راستین است.ازپرستش اتش دست بردار و به ملت خود فرمان بده که انها نیز ازپرستش اتش که خطاست دست بکشند٬بما بپیوند الله اکبر را پرستش کن که خدای راستین است و خالق جهان.الله راعبادت کن و اسلام را بعنوان راه رستگاریبپذیر.به راه کفر آمیز خود پایان بده واسلام بیاور و الله اکبر را منجی خود بدان.با این کار زندگی خودت را نجات بده وصلح را برای پارسیان بدست آر.اگر بهترین انتخاب را می خواهی برای عجم ها انجام دهی با من بیعت کن

........................................................................................................................................................

پاسخ یزدگرد سوم
از شاه شاهان٬شاه پارس٬شاه سرزمینهای پر شمار٬شاه آریایی ها و غیر آریایی ها٬شاه پارسیان و نژادهای دیگر از جمله عربها٬شاه فرمانروایی پارس٬یزدگرد سوم ساسانی به عمر بن الخطاب خلیفه تازیان(لقبی که پارسیان به عربها می دهند به معنی سگ شکاری) به نام اهورا مزدا آفریننده زندگی و خردتو در نامه ات نوشته ای می خواهی مرا به راه راست هدایت کنی٬به راه خدای راستینت٬الله اکبر٬بدون اینکه هیچگونه آگاهی داشته باشی که ما که هستیم و چه را می پرستیم.این بسیار شگفت انگیز است که تو لقب فرمانروای عربها را برای خودت غصب کرده ای آگاهی و دانش تو نسبت به امور دنیا به همان اندازه عربهای پست و مزخرف گو و سرگردان در بیابانهای عربستان وانسانهای عقب مانده بیابان گرد است.مردک٬تو به من پیشنهاد می کنی که خداوند یکتا را بپرستم در حالیکه نمی دانی هزارانسال است که ایرانیان خداوند یکتا را می پرستند و روزی پنج بار به درگاه او نماز می خوانند.هزاران سال است که در ایران٬سرزمین فرهنگ و هنر این رویه زندگی روزمره ماست.زمانیکه ما داشتیم مهربانی و کردار نیک را در جهان می پروراندیم و پرچم پندار نیک٬گفتار نیک٬کردار نیک را در دستهایمان به اهتزاز در می آوردیم تو و پدران تو داشتند سوسمار میخوردند و دخترانتان را زنده بگور می کردید.شما تازیان که دم از الله می زنید برای آفریده های خدا هیچ ارزشی قائل نیستید٬شما فرزندان خدا را گردن می زنید٬اسرای ئجنگی را می کشید٬به زنها تجاوز می کنید٬دختران خودد را زنده بگور می کنید٬به کاروانه شبیخون می زنید٬دسته دسته مردم را می کشید٬زنان مردم را میدزدید و اموال آنها راسرقت می کنید.قلب شما از سنگ ساخته شده است.ما تمام این اعمال شیطانی را که شما انجام می دهید محکوم می کنیم.حال با اینهمه اعمال قبیح که انجام می دهید چگونه می خواهید به ما درس خداشناسی بدهید؟تو بمن می گویی از پرستش آتش دست بردارم٬ما ایرانیان عشق به خالق و قدرت خلقت او را در نور خورشید و گرمی آتش می بینیم.نور وگرمای خورشید وآتش ما را قادر می سازد که نور حقیقت را می بینیم و قلبهایمان برای نزدیکی به خالق و به همنوع گرم می شود.این بما کمک می کند تا با همدیگر مهربانتر باشیم و این نور اهورایی را در اعماق قلبمان روشن می سازد.خدای ما اهورا مزداست و این بسیار شگفت انگیز است که شما تازه او را کشف کرده اید ونام الله را بر روی آن گذارده اید.اما ما و شما در یک سطح و مرتبه نیستسم٬ما به همنوع کمک می کنیم٬ما هزاران سال است که فرهنگ پیش رفته خود را با احترام به فرهنگ هایدیگر بر روی زمین می گسترانیم٬در حالیکه شما به نام الله به سرزمینهای دیگر حمله می کنید٬مردم ما را دسته دسته قتل عام می کنید٬قحطی به ارمغان می آورید و ترس و تهی دستی به راه می اندازید.شما اعمال شیطانی را به نام الله انجام می دهید.چه کسی مسئول اینهمه فاجعه است؟آیا اللهبه شما دستور داده قتل کنید٬غارت کنید و ویران کنید؟یا اینکه پیروان الله به نام او این کارها را انجام می دهند؟و یا هر دو؟شما می خواهید عشق به خدا را با نظامی گری و قدرت شمشیر هایتان به مردم یاد بدهید.شما بیابان گردهای وحشی می خواهید به ملت متمدنی مثلما درس خداشناسی بدهید.ما هزاران سال فرهنگ و تمدن در پشت سر خود داریم٬تو بجز نظامی گری٬وحشی گری٬قتل و جنایت چه چیزی را به ارتش عربها یاد داده ای؟چه دانش و علمی را به مسلمانان یاد داده ای که حالا اسرار داری به غیر مسلمانان نیز یاد بدهی؟ چه دانش و فرهنگی را از الله ات آموخته ای که اکنون می خواهی به زور به دیگران هم بیاموزی؟افسوس و ای افسوس...که ارتش پارسیان ما از ارتش شما شکست خورد و حالا
مردم ما مجبورند همان خدای خودشان را این بار با نام الله پرستش کنند و همان پنج بارنماز را بخوانند ولی اینکار با زور شمشیر باید عربی نماز بخوانند چون گویا الله شما فقط عربی می فهمد.من پیشنهاد می کنم که تو و همدستانت به همان بیابانهایی که سابقا عادت داشتید در آن زندگی کنید بر گردید.آنها برگردان به همانسوسمارخوردنهاوشیرشترنوشیدنها.من تو را نهی می کنم از اینکه این دسته های دزد را(ارتش تازیان)در سرزمین آباد ما رها کنی٬در شهرهای متمدن ما و در میان ملت پاکیزه ما.این چها پایان سنگدل را آزاد مگذار تا مردم ما را قتل عام کنند٬زنان و فرزندان ما را بربایند٬به زنهای ما تجاوزکنند و دخترانمان را به کنیزی به مکه بفرستند.نگذاراین جنایات را به نام الله انجام دهند٬به این کارهای جنایتکارانه پایان بده.آریاییهابخشنده٬ خونگرم و مهمان

نوازند٬انسانهای پاک به هرکجا که بروند تخم دوستی٬عشق٬آگاهی و حقیقت را خواهند کاشت بنابراین آنها تو مردم تورا بخاطر این کارهای جنایتکارانه مجازات نخواهند کرد.من از تو می خواهم که با الله اکبرت در همان بیابانهای عربستان بمانی و به شهرهای آباد ومتمدن مانزدیک نشوی٬بخاطرعقاید ترسناک و بخاطر خوی وحشی گریت.
یزد گرد سوم ساسان  • مواظب
  • ستاره های نوجوان
  • کارت شارژ همراه اول