تبلیغات
history,education,music - شما چه فکر میکنید؟ آیا یک با یک برابر است؟

معلم پای تخته داد می زد صورتش از خشم گلگون بود

و دستانش به زیر پوششی از گرد ، پنهان بود

ولی آخرکلاسیها

لولشک بین خود تقسیم میکردند    و آن یکی در گوشه ای دیگر (جوانان) را ورق میزد

برای خود  بی خود  های و هوی می کرد   وبا آن شور بی پایان

تساویهای جبری را نشان می داد

با خطی خوانا بر روی تخته ای  کز ظلمتی تاریک غمگین بود

تساوی را چنین نوشت :

یک با یک برابر است

از میان جمع شاگردان یکی برخاست

  همیشه یک نفر باید برخیزد

به آرامی سخن سر داد  تساوی اشتباه فاحش و محض ست

نگاه بچه ها ناگه به یک سو خیره گشت  معلم مات بر جا ماند

و او پرسید: اگر یک فرد انسان، واحد یک بود

آیا باز یک با یک برابر بود؟

سکوت مدهشی بود و سوالی سخت   معلم خشمگین فریاد زد: آری برابر بود

و او با پوزخندی گفت  اگر یک فرد انسان واحد یک بود

آنکه زور و زر بدامن داشت بالا بود  آنکه قلبی پاک و دستی فاقد زر داشت پایین بود

اگر یک فرد انسان واحد یک بود

آنکه صورت نقره گون چون قرص مه  می داشت بالا بود  وان سیه چهره  که مینالید پایین بود

اگر یک فرد انسان واحد یک بوداین تساوی زبر و رو میشد

حال میپرسم: یک اگر با یک برابر بود  نان و مال مفتخواران از کجا آماده میگردید؟ یا چه کس دیوار چین ها را بنا میکرد؟

یک اگر با یک برابر بود

پس که پشتش زیر بار فقر خم میشد؟  یا که زیر ضربت شلاق له می گشت؟

یک اگر با یک برابر بود پس چه کس آزادگان را در قفس می کرد؟

معلم ناله آسا گفت: بچه ها در جزوه های خویش بنویسید

یک با یک برابر نیست

   • مواظب
  • ستاره های نوجوان
  • کارت شارژ همراه اول