تبلیغات
history,education,music - به مناسبت هفتم آبان ماه سالروز تولد کوروش بزرگ
پدر دستشو گذاشت رو شونه های پسرش وگفت:
پسرم به پدرت بگو من قوی ترم یا تو؟
پسر جواب داد :من
پدر کمی ناراحت شد و دوباره پرسید:
من قوی ترم یا تو؟
پسر دوباره گفت: من
پدر با نا امیدی دستشو از رو شونه های پسرش برداشت در حالی که به یاد زحمت هایی افتاد که برای پسرش کشیده بود
با نا امیدی سه قدم رفت عقب و دوباره پرسید:
پسرم من قوی ترم یا تو؟
این بار پسر جواب داد: تو پدر
پدر با تعجب پرسید چرا نظرت عوض شد؟
گفت: وقتی دستت روی شونه های من بود احساس کردم تمام دنیا پشتمه!


  • مواظب
  • ستاره های نوجوان
  • کارت شارژ همراه اول